Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

21:42
8023 2889
Reposted fromkrzysk krzysk viaPicki91 Picki91
21:42
3089 860f 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaPicki91 Picki91
21:40
0591 dbd1
Reposted fromkrzysk krzysk viaPicki91 Picki91
21:40
7878 e298
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaPicki91 Picki91
21:35
7173 38d1
21:34
1396 5d9a
Reposted fromnoticeable noticeable viakotfica kotfica
21:34
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viakotfica kotfica
21:33
21:32
5668 f196
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacoldwater coldwater
21:32
bolą mnie miłości
których nie przeżyłem

przerażają mnie śmierci
w których nie brałem udziału

lękam się światów
w których nie zamieszkam

boję się siebie
którego nie znam
— Jarosław Borszewicz
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaPicki91 Picki91

February 19 2017

20:47
1506 5314
Reposted fromheartsperm heartsperm viakotfica kotfica
20:46
20:46
Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?
— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaPicki91 Picki91
20:46
4487 0191 500
"Ości" 1
20:46
20:45
8799 a067
Reposted frommartynkowa martynkowa viaPicki91 Picki91
20:44
3012 5c72
Reposted fromcaraseen caraseen viakotfica kotfica
20:27
9677 50ea
Reposted frombluuu bluuu viakotfica kotfica
20:26
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viakotfica kotfica
20:23
7399 a197 500
Reposted fromkropq kropq viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl